Obchodní podmínky

Naším cílem je vaše spokojenost. Snažíme se tedy splnit všechny Vaše nadstandardní požadavky a především se soustředíme na rychlé vyřízení reklamací. Zde je přehled záruk, které si u nás kupujete současně se zbožím

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi

Voyage Prague s.r.o.
Žerotínova 1851/62 
Praha 3 - Žižkov
PSČ : 130 00
IČ: 08369119
Tel: 777 352 360

(dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bez výhrady souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastní koupí zboží upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se pro účely této smlouvy rozumí osoba, která není spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího a podnikatele, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se dle dohody stran řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, a nelze tyto právní vztahy aplikovat v ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou má přednost text smlouvy.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího resp. zaplacením kupní ceny. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 

Cena za zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti;
 2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;
 3. bezhotovostně platební kartou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsobů úhrad jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka 2 roky, která se počítá od data prvního nákupu (i když dojde při reklamaci k výměně zboží) dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží.Záruka pokrývá všechny vady výrobku a materiálů, které brání jeho řádnému použití. Nevztahuje se však na běžné opotřebení a vady zjevně způsobené nesprávným zacházením.

Záruka na zboží zhotovené na zakázku 6 měsíců 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na e-mailovou adresu voyage.goods@gmail.com. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu prostřednictvím kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Vrácení zboží a rozpor s kupní smlouvou

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího qsticker.cz@gmail.com. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Při splnění všech výše uvedených a dalších zákonných podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek na úhradu kupní ceny, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, který zvolil kupující jako způsob platby.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 


Jestliže kupující zvolil, jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající tomuto nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

Odstoupení a zboží je třeba zaslat na adresu: Rodion Galkin, Novodvorska 1062/12, Praha 4, 142 00. Je to možné vyřídit i osobně. 

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením občanského průkazu kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Pro podnikatele je záruční doba sjednána na dobu 12 – ti měsíců, či po dobu stanovenou výrobcem.

 

Uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit osobně reklamaci u prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na prodejním dokladu.   Přesný postup a informace jsou vždy generovány na výše uvedeném potvrzení prodávajícího, na webových stránkách prodávajícího, nebo si tyto podmínky lze vyžádat telefonicky, nebo elektronicky na provozovně prodávajícího. V případě dodání zboží přepravní službou, nebo prostřednictvím třetí osoby, se uplatňuje reklamace buď výše uvedeným způsobem, nebo na dálku prostřednictvím webového rozhraní prodejce. Reklamované zboží lze následně zaslat do sídla společnosti prostřednictvím prodejen prodávajícího. 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, vygenerováním čísla případu přes webové rozhraní prodejce, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před její expedicí. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.


Reklamace


Reklamační řád internetového obchodu Voyage-official.com reflektuje právní předpisy ČR, zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je zákonem (§ 620 odst. 1 Obč.Z.) stanovena na 24 měsíců. V případě prodeje fyzické osobě podnikateli, právnické osobě, anebo podnikajícího subjektu je záruční doba 12 měsíců.

Záruku nelze uplatnit v těchto případech:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 • na vady způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami
 • na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním.Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat.
 • Záruka se dále nevztahuje na pokles kapacity baterií, která je způsobena běžným uživáním a závisi na intenzitě používání - počet nabíjecích cyklů baterie.


V případě neoprávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

 

Vyřízení reklamace

 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned. Ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné, či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Je-li kupující podnikatelem, řídí se odpovědnost za vady dle ust. § 2099 až 2112 občanského  zákoníku.

Předmět reklamace
 

Předmětem reklamace může být zboží nebo služba, zakoupená prostřednictvím internetového portálu Voyage-official.com 
Reklamaci je nutné uplatnit písemně, poštovní zásilkou zaslanou na kontaktní adresu Prodávajícího, která je uvedena na portálu Voyage-official.com v sekci O nás. Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. Při uplatnění reklamace je vždy potřeba k reklamovanému zboží přiložit kopie originálního dokladu o koupi.

Cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení 

 
 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rodion Galkin, Novodvorska 1062/12, Praha 4, 142 00, e-mail: qsticker.cz@gmail.com, telefon +420 777 352 360
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Qcase tým

 

Product added to wishlist
Product added to compare.